Ceza Davalarında Avukatlık Hizmeti

Bursa Ceza AvukatıBursa’da Ceza Davalarında Avukatlık Hizmeti

Bursa’da ceza davalarında avukatlık hizmeti sunan Kemal Uslu Avukatlık Bürosu, hem gerçek hem de tüzel kişilere yönelik yapılan her türlü suç istinadı, soruşturma, şikayet ve bu gibi ceza davalarında müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler bütünü sayesinde gerçek veyahut tüzel kişiler ceza davalarında en iyi şekilde temsil edilebilmekte ve davalardan başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Bursa’da ceza davalarında avukatlık hizmetleri, Ceza Hukuku kapsamında yer alan bilgiler ışığında gerçekleştirilmekte ve avukatlarımızın sahip olduğu deneyimler ile sürdürülmektedir. Ülkemizde ceza yargılamaları Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Ceza Kanunu suçları ve bu suçlar karşılığında verilecek cezaları belirler, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamaların usulen nasıl ilerlemesi gerektiği belirler.

Ceza davalarında, avukatlarımız müvekkillerin karşılaştıkları durumlara karşı gerektiğinde şikayet dilekçesi oluşturmakta, kolluk ve savcılıkta ifade alınırken müvekkillerinin yanında hazır bulunmakta ve davanın gerçekleşeceği Ceza mahkemelerinde (Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi) sanık veya müştekilerin vekili olarak görev almaktadır. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Ceza Hukuku anlamında danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Ceza davaları kapsamında çalışan avukatlarımız, ayrıca vekillerine verilen tutuklama kararlarına ve takipsizliklere itiraz etmekte, istinaf ve temyiz dilekçesinin hazırlanmasını üstlenmektedir. Tutuklu olan müvekkilleri ise düzeli olarak ziyaret ederek dava takibini sürdürmektedir.

 

Bursa Ceza AvukatıCeza Hukuku Temel Kavramları

Ceza hukuku, en kapsamlı hukuk alanlarından bir tanesi olup, bu alandaki temel kavramların mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Çünkü ceza kanunlarını bilmeyen bir kişi, ceza kanunlarının bilinmemesini mazeret olarak öne süremez. Bu durum kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Ceza davasına bakan avukat; müdafisi olduğu kişilerce ceza hukuku kapsamına giren bir suç işlenmesi durumunda olayı iyi şekilde anlayarak, iyi bir savunma hazırlamayı ve haksız yere alınabilecek cezaları önlemeye yardımcı olmalıdır. Bu bağlamda Ceza Hukuku’nu bilmenin yadsınamayacak kadar çok faydası bulunmaktadır. Ceza Kanunu’nda belirtilen açıklamalara göre bu kanunların amacı;

 • Kişinin hak ve özgürlüklerini
 • Kamunun düzen ve güvenliğini
 • Hukuk devletini
 • Kamu sağlığını
 • Çevreyi
 • Toplum barışını korumak ve suç işlenmesini önlemektir.

Toplumda suç işlenmesini önlemek ve bir suç işlenmesi durumunda yaptırımların olacağını bildirmek amacıyla oluşturulan bu kanun, herhangi bir suç işlenmesi durumunda devreye girerek oluşabilecek tüm mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Ceza Kanunu’nda bazı ilkelere de değinilmiştir. Bu ilkelerin göz önünde bulundurulması da oldukça önemlidir. Bu ilkelerden birinde, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz denmektedir. Bu da, işlenen bir suçun yasalarda belirtilmemesi halinde kişinin ceza almayacağı anlamını taşımaktadır. Ayrıca eğer bir suç yasada bulunmuyorsa ve sonradan bununla ilgili bir yasa çıkacaksa, yasadan önce işlenen suç için kimse cezalandırılamaz. Ayrıca suçun işlendiği zaman yürürlükte olan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunun hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır.

Kanunların geriye yürümezliği ve lehe olan kanunun uygulanması ilkesi ceza hukukunun zaman bakımından uygulanması hususundaki temel ilkelerdendir.

Belirtilen bu ilke ve kavramların iyi şekilde bilinmesi, kişiler tarafından işlenen suçlara iyi şekilde savunma yapmaya da yardımcı olacaktır.

 

Bursa Ceza AvukatıCeza Sorumluluğu Şahsidir

Ceza sorumluluğu şahsidir. Hiçbir insan, başkası tarafından işlenen bir suçun sorumlusu olarak kabul edilip yargılanamaz. Ceza hukukunda kast, failin fiili bile isteye yapmasıdır. Doğrudan kast fiili bilme ve isteme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Olası kast ise olursa olsun şeklinde daha anlaşılır olarak açıklanabilir. Doğrudan kast failin fiili doğrudan eylemi işlem üzerinedir. Olası kastta ise ortaya çıkacak olan suçun gerçekleşeceği öngörüldüğü halde fiile devam edilmektedir.

Ceza Hukuku kapsamında en çok karşılaşılan terimlerden bir diğeri de taksirdir. Taksir, özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranışları tabir etmektedir. Eğer bir suç işlenirken sonucun bu olacağı öngörülememiş sonuç hiç istenmemişse basit bir taksirden söz edilir. Ancak “nasılsa bir şey olmaz” düşüncesine girilerek suç eylemine devam edilmişse, bu durum bilinçli taksir olarak adlandırılacaktır.

Suç eylemlerinde suçun yükü şu şekilde belirlenir: Olası kast ile işlenen bir suçun yaptırımı doğrudan kasta göre, basit taksirle işlenen bir suçun yaptırımı bilinçli taksirle işlenen bir suçun yaptırımına göre daha hafif olmaktadır.

Ceza Kanunu’na göre kanunun hükmü ve amirin emri, meşru savunma ve zorunluluk hali, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası, cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit, haksız tahrik, hata, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır dilsizlik, geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma gibi etkenler ceza sorumluluğunu kaldıran ya da azaltan sebeplerdir.

Suç işleme durumunda verilecek cezalar para veya hapis cezası şeklinde belirlenebilmektedir. Cezanın ne olacağı belirlenirken;

 • Suçun işleniş biçimi
 • Suçun işlenilmesinde kullanılan araçlar
 • Suç konusunun önem ve değeri
 • Suçun işlendiği zaman ve mekan
 • Suç sonucu meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı
 • Varsa zararın bedeli
 • Failin kast veya taksiri
 • Suç işlenirken güdülen amaç gibi unsurlara dikkat edilmektedir.

Bu hususlar detaylı şekilde incelendikten sonra suç sonucu faile verilecek cezanın alt ve üst sınırı belirlenmekte ve bu doğrultuda cezai işlem uygulanmaktadır.

 

Bursa Ceza AvukatıGenel Olarak Ceza Hukuku

Ceza Hukuku kapsamında işlenen konular genel olarak suçlar ve bu suçların yaptırımları üzerinedir. Ceza Kanunu kapsamında işlenen pek çok suça değinilmiş ve bu suçların nasıl cezalandırılacağı açıklanmıştır. Bu kanunlar kapsamında yer alan başlıklar aşağıdaki listede belirtilmektedir.

 • Hayata karşı suçlar (Kasten Öldürme)
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ( Kasten Yaralama)
 • Adliyeye karşı suçlar (İftira)
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanlarına karşı suçlar (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal)
 • Kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçlar (Zimmet, Rüşvet, İrtikap)

Yukarıda sayılan bu suçlar, kimi zaman kesten kimi zaman ise taksirle işlenebilmektedir. Suçun nasıl işlendiği, cezai yaptırımların nasıl olacağını da doğrudan etki etmektedir. Örnek vermek gerekirse istemeden başka birinin malına zarar veren bir kişi, ceza hukuku kapsamında suçlu sayılmaz. Çünkü bu suç ancak kasten işlenebilmektedir taksirle işlenemez. Ancak verilen zarar kasten ve bilinçli şekilde yapılmışsa, bu durum cezayı beraberinde getirmektedir.

Ceza hukuku kapsamında yer alan suçlar, ince ayrıntılarıyla incelendiği zaman sonuçlarında değişiklik gösterebilmektedir. Yukarıda verilen örnekte de görülebildiği üzere suçun işleniş şekli önem arz etmektedir. İşleniş biçimine göre bazı durumlarda az ceza alır, bazı durumlarda da hiç ceza almaz. Başka bir örnek vermek gerekirse şikayete tabi suçlarda şikâyet süresi suçun ve suçlunun öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Mağdur olan kişi bu süreden sonra talepte bulunsa dahi talebi ciddiye alınmayacaktır.

Davalarda tarafların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmesi, verilen sonuca itiraz edebilmesi, destekli kanıtlar sunabilmesi için iyi avukatlar ile çalışılması gerekmektedir. Kemal Uslu Avukatlık Bürosunun ceza hukuku anlamında verdiği avukatlık ve danışmanlık hizmetleri, davalardan olumlu sonuçlar alınabilmesi için oldukça önemlidir ve bu bağlamda kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

 

Bursa Ceza AvukatıCeza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar; şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı ve suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil etmektedir. Avukatlar, bu bağlamda dava sürecinde aktif şekilde rol oynamakta, duruşmalara katılmakta, sorgularda müvekkilini yalnız bırakmamakta ve itirazları sözlü ve yazılı olarak gerçekleştirmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlar, insanların haklarını en iyi şekilde temsil etmektedir.

Avukat eğer mağdur kişiyi savunuyorsa, avukatın bu doğrultuda en önemli görevi kayıpların telafisi ve vicdani tatminin sağlanmasıdır. Avukat şüpheli veya sanığı savunuyorsa da, özgürlüğün korunması, haksızlığın ortadan kaldırılması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması amaçlanmaktadır.

Tüm bu hususlar incelendiği zaman ceza davalarına bakan avukatların büyük bir önemi olduğu ve mevcut hakları en iyi şekilde savunma gayretinde oldukları görülmektedir. Riske atılmaması gereken konuları kapsayan ceza hukukunda iyi bir avukat ile çalışmanın önemi yadsınamayacak kadar fazladır. Bu nedenle iletişim ve anlama becerileri yüksek, müvekkilini en başarılı ve profesyonel şekilde temsil edebilen avukatlar ile birlik içerisinde olmak oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Diğer hukuk alanlarından farklı olarak ceza hukukunda yaptırımlar çok daha fazla olabilmektedir. Ayrıca yargılanan kişi özgüven kaybı, sosyal baskı, maddi kayıplar da yaşayabilmektedir. Bu nedenle ceza hukuk kapsamındaki davalar oldukça önemlidir. Zira kişilerin gelecekteki hayatları büyük bir tehlikeye girebilir. Bu nedenle daha önce de belirttiğimiz gibi avukat seçiminin önemi oldukça büyüktür.

 

Bursa Ceza AvukatıCeza Davalarına Bakan Bir Avukat Olarak Hizmetlerimiz

Ceza hukuku alanındaki davalara bakan avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren büromuzda;

 • Şikayet dilekçesinin ve eklerinin hazırlanması
 • İfade alımı sırasında savcılık veya kollukta hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak rol oynanması
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
 • Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz edilmesi
 • Hagb kararlarına karşı itiraz
 • Adli para cezalarına karşı istinaf başvurusu
 • İstinaf dilekçesinin hazırlanması
 • Temyiz dilekçesinin hazırlanması
 • Tutuklanma ve koruma kararlarına itiraz edilmesi

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretlerin yapılması gibi Ceza Hukuku kapsamında yer alan pek çok hizmet sunulmaktadır.

Bursa’da Ceza Davalarında Avukatlık Hizmeti

Bursa’da ceza davalarında avukatlık hizmetleri sunan Kemal Uslu Avukatlık Büromuzun web sitesine girerek “İletişim” sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu sayede Ceza Hukuku kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilir, hem danışmanlık hem de avukatlık arayışınıza bir son verebilirsiniz.

Puan
Bu yazıyı puanlandırmak için tıklayın!
[Total: 53 Average: 5]

Lütfen bizimle iletişime geçin.

Web sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Kabul.
Privacy Policy