İş Yerindeyken Geçirilen Kalp Krizi İş Kazasıdır

İş Yerindeyken Geçirilen Kalp Krizi İş Kazasıdır

İş yerinde geçirilen kalp krizinin de iş kazası olarak kabul edileceği ile ilgili iki farklı Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere ufak bir uyarımız olacak. Bu kararlara bakarak dava kazanabileceğinizi düşünmeyiniz. Muhakkak bir avukat desteği alınız. İyi okumalar.

T.C.

YARGITAY

10 HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/10611

Karar No: 2017/2289

Karar Tarihi : 20.3.2017

5510/m.4,13

DAVA : Dava, iş kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Davacılar vekili, davacıların murisi sigortalının, davalı şirketin işyerinde 05.02.2013 tarihinde çalıştığı sırada ani kalp krizi geçirmesi sonucu, hastanede vefat etmesi nedeniyle, olayın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiş, mahkeme, olayın iş kazası olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

5510 Sayılı Kanun’un 13 vd. maddelerinde iş kazası, “a ) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b ) ( Değişik bend:17.04.2008-5754 S.K./8.mad ) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c ) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, d ) ( Değişik bend:17.04.2008-5754 S.K./8.mad ) Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e ) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Somut olay incelendiğinde, davacılar murisinin, olay tarihinde, işyerinde bulunduğu sırada, fenalaştığı ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenede, murisin, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ilk müdahalenin yapılarak hastaneye

ambulansla gönderildiği ve hastanede, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, murisin işe başlamadan önce gerekli raporları almış ve davalı şirketin, işveren olarak tüm sorumluluğu yerine getirmiş olmasına göre, işverene, bir kusur atfedilemeyeceği gözetilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, işverenin kusursuz olup olmayacağı hususunun iş kazasının tespitinde bir öneminin bulunmadığı ayrıca kalp krizinin işyerinde iken çalışma esnasında meydana geldiği dikkate alındığında meydana gelen olayın bir iş kazası olduğunun kabulü gerekir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

O hâlde, davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde davacılara iadesine, 20.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

21 Hukuk Dairesi         2015/19578 E.  ,  2015/22597 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bodrum 1. Asliye Hukuk( İŞ) Mahkemesi
TARİHİ : 02/07/2015
NUMARASI : 2014/725-2015/500

Davacı murisinin, davalılardan işverene ait işyerinde çalışırken kalp krizi sonucu ölüm olayının iş kazası olduğunun ve ölüm aylığı almaya hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Dava, davacının murisi M…T….01.09.2006 tarihinde, feribotta çalıştığı sırada kalp krizi geçirerek ölmesi nedeniyle olayın iş kazası olduğunun tespiti ve davalı kurum’dan talep edilen 13.10.2006 tarihi itibariyle faizleri ile birlkte ölüm geliri bağlanması istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulü ile 01/09/2006 tarihinde işbaşında iken kalp krizi sonucu vefat eden M.. T… ölüm olayının iş kazası olduğunun tespitine, iş kazası ölüm yönünden aylık bağlanmasına ilişkin talebin kabulüne ve davalı kuruma yapılan 05/10/2006 tarihinden itibaren davacıya iş kazası ölüm yönünden aylık bağlanmasına ve bu tarih itibariyle aylıklara yasal faiz işletilmesine, karar verilmiştir.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde hak sahiplerine 506 sayılı Yasa’nın 24.maddesine göre ölüm geliri bağlanır.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 13.10.2006 tarihinde Kurum’dan ölüm geliri talebinde bulunduğu,Kurum’ca davacı murisinin iş kazası sonucu ölmediği gerekçesi ile davacı talebinin reddolunduğu anlaşılmaktadır.
Somut olayda davacının Kurum’a müracaat ettiği 13.10.2006 tarihi itibariyle ölüm geliri bağlanması yerine 05.10.2006 tarihi itibariyle ölüm geliri bağlanmasına dair verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlıkların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, HMK’nın geçici 3. maddesi delaletiyle HUMK’nun 438/7. maddesi  gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün 2.bedindeki “05.10.2006″ rakamlarının silinerek yerine  “13.10.2006” rakamlarının yazılarak hükmün bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, 15.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bursa’da iş-işçi davalarında avukatlık hizmetleri sunan Kemal Uslu Avukatlık Büromuzun web sitesine giriş yapabilir ve “İletişim” sayfamıza giriş yaparak bizlere ulaşabilirsiniz. Bu sayede İş Hukuku kapsamında yer alan hizmetlerden yararlanabilir, hem danışmanlık hem de avukatlık arayışınıza bir son verebilirsiniz.

 

Lütfen bizimle iletişime geçin.

Web sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Kabul.
Privacy Policy